Arkitekt/e

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 22 Jun 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Art & Dizajn
ID e punës #6873
Data e publikimit 11 Jun 2019 - 16:30
Usluga
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë

•Koordinon dhe zbaton Projektin;
•Perpilon skedat teknike per secilen nga fazat e projektimit pasi grupi i punës ka percaktuar detyrat e projektimit;
•Asiston në organizimin e proçeseve të punimeve arkitekturore, duke u bazuar në programin e përgjithshëm të punimeve;
•Analizon dhe vizaton detajet tip;
•Garanton përputhshmërinë e vizatimeve të ndërtimit me projektet e zhvilluara, duke kryer edhe plotësime të ndryshme sipas rastit;
•Të jetë në gjëndje të nxjerrë sipas prioriteteve të punimeve dhe fazave të punimeve, zberthimin teknik të projektit arkitektonik (prevetivime dhe raporte teknike);
•Nderton grafikut e punimeve sipas fazave ndertimore;
•Bashkëpunon dhe shkëmben informacionin mbi punimet arkitekturore të cilat nënkontraktohen me furnizues të mundshëm.

Eksperiencat

•Të ketë përfunduar studimet master në “Arkitekturë”;
•Të ketë përvojë të mëparshme rreth 4 vjet në Projektim dhe Zbatim;
•Të jetë i pajisur me liçence projektimi për pikat: 1c, 2a/c/d;
•Njohuri shumë të mira mbi programet 2D dhe 3D, Autocad, Sketchup (Vray), 3dMax, Paketa Office, etj.
•Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese. Shënime
Të interesuarit të dërgojnë CV dhe Portfol në adresën elektronike: [email protected]

#Marketing