Menaxher operativ

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 31 Jan 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Menaxhim
ID e punës #4168
Data e publikimit 6 Jan 2019 - 20:46
Punsohu.eu
Adresa Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13
Emaili [email protected]
Uebfaqja www.punsohu.eu
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë

Drejtimi i operacioneve organizative të ‘PUNSOHU.EU”SH.P.K

 

Detyrat specifike

 • Udhëheq personelin, përfshi rekrutimin dhe menaxhimin e personelit;
 • Mbikëqyrë performancën e punës së personalit dhe raportet mbi vlerësimin e performancës;
 • Mban përgjegjësi për komunikimin me institucionet sipas legjislacionit në fuqi;
 • Merr vendim me shkrim sipas procedurës ligjore në raport me të punësuarit;
 • Vlerëson bashkërisht me Drejtorin Menaxhues punën e stafit udhëheqës;
 • Asiston në vlerësimet e stafit përcjellës sipas nevojës;
 • Jep rekomandimet për procedurat e mëtutjeshme ligjore;
 • Menaxhon mbi bazën e praktikave më të mira të sistemit të menaxhimit të cilësisë;
 • Planifikon, monitoron dhe implementon proceset në sistemin e cilësisë së kompanisë në tërësi dhe ndërmerr veprime korrigjuese në rast të nevojës;
 • Siguron përmes menaxherëve dhe zyrtarëve përgjegjës arritjen e objektivave dhe performancën e kënaqshme në punë;
 • Promovon arritjen e cilësisë dhe përmirësimin e performancës përgjatë tërë kompanisë;
 • Planifikon dhe implementon auditimin e brendshëm të tërë kompanisë;
 • Planifikon cilësinë, kontrollon cilësinë dhe ndikon përmirësimin e cilësisë përmes të trajnimit të vazhdueshëm;
 • Siguron nga menaxherët grafikët e kontrollit të cilësisë, për të identifikuar se ndryshimet, gjetja e shkaqeve korrekte të cilësisë së dobët, dhe vazhdimin për bërjen e përmirësimeve;
 • Përgjegjës për informim dhe shpërndarje te dokumentacionit të cilësisë.
 • Të identifikojë aftësitë dhe njohuritë e stafit për të kryer punën;
 • Inicion dhe ndihmon në hartimin dhe zbatimin e planeve strategjike të kompanisë;
 • Administron trajnimin për punonjësit sipas planit;
 • Mirëmban dosjet e personelit të cilat mund të përdoren për statistikë sipas kërkesës;
 • Siguron vendosjen e të gjitha dokumenteve personale në dosje, i plotëson ato me shënime të reja;
 • Mirëmban listën e vijimit në punë të punëtorëve dhe harton raport mujor për nevojat e zyrës dhe i dorëzon ato tek udhëheqësit drejtues;
 • Kryen punë dhe detyra tjera që lindin si domosdoshmëri momentale për të cilat i kërkohet dhe autorizohet më parë nga Drejtori Menaxhues;
 • Përgatitë drafte/konkurse për punësimin e personelit;
 • Mbledh aplikacionet dhe cakton panelet dhe intervistat;
 • Përgatitë vendimet e punës, vendimet për pushime dhe listën e pagave për pagesën e tyre.
Eksperiencat

Kualifikimet kryesore

 • Master dhe Fakulteti në ekonomi/juridik;
 • Së paku 1-3 vjet përvojë pune në një pozitë të ngjashme.

Kompetencat shtesë

 • Nivel akademik i gjuhës shqipe;
 • Nivel i kënaqshëm i gjuhës angleze;
 • Nivel i (të paktën) njohurive bazë të gjuhës gjermane;
 • Njohuri shumë të mira të punës në kompjuter;
 • Gatishmëri për aftësim të mëtutjeshëm, duke përfshirë pjesëmarrjen në trajnime dhe punëtori, që mendohen si të dobishme për ngritjen profesionale dhe mbështetjen e Institucionit – të gjitha këto në koordinim të ngushtë me Menaxhmenti.

DOKUMENTET E KËRKUARA PËR APLIKIM

Dokumentet bazë

 • Biografia në gjuhën shqipe;
 • Kopjet e diplomave të edukimit të përfunduar.

Dokumentet shtesë

 • Kopjet e diplomave edhe dokumenteve tjera që tregojnë për kurse ose programe trajnuese/edukative të përfunduara;
 • Dëshmi për njohjen e gjuhën angleze;
 • Dëshmi për njohjen e gjuhëve të tjera të huaja;
 • Referencat nga punëdhënësit paraprak.
 •  

Mirëpresim të gjithë kandidatet e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre (letër shoqëruese dhe CV) në adresën  [email protected]  .

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

 

Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më 31 Janar  2019