Dizajnues I Pyetësoreve

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 10 Aug 2018 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Konsulenc
ID e punës #3663
Data e publikimit 2 Aug 2018 - 18:04
Odds Of Roller
Adresa Prishtinë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Odds of Roller hap konkurs për pozitën:

Dizajnues i pyetësorëve

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Disa nga aktivitetet kryesore të punës përfshijnë:

1. Përpilimi i pyetësorëve sipas kërkesave dhe për matje tjera në baza të rregullta
a. Sigurimi se mostra dhe karakteristikat e tjera i përmbushin kriteret e nevojshme statistikore
b. Sigurimi se pyetjet në pyetësorë janë profesionale dhe të qarta në arritjen e qëllimit hulumtues
c. Propozimi për hulumtime me interes të përgjithshëm dhe të cilat ndërtojnë histori hulumtuese dhe seri kohore të të dhënave
d. Mbështet, planifikon dhe koordinon operacionet për realizimin e pyetësorëve.
e. Bashkëpunon me hulumtuesit e tjerë në planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e pyetësorëve
f. Konsultohet me klientët për të identifikuar nevojat e studimit dhe kërkesat specifike të pyetësorëve.

2. Përpilimi i projekt-propozimeve dhe raporteve:

a. Përpilimi i projekt-propozimeve për klient potencial
b. Përpilimi i termave të referencave për projektet e ofertuara
c. Përpilimi i raportit narrativ nga mbledhja e të dhënave
d. Përgatitja dhe paraqitja e përmbledhjeve dhe analizave të të dhënave të pyetësorëve, duke përfshirë tabelat, grafikët dhe përshkrimin e teknikave të punës dhe rezultatet e pyetësorëve.
e. Monitorimi dhe vlerësimi i përparimit dhe përformancës së pyetësorëve.
f. Analizoni të dhënat nga pyetësorët, regjistrimet e vjetra.
g. Kryen hulumtime për të mbledhur informacione rreth temave të studimit.

3. Reprezentimi dhe shitja:

a. Pjesëmarrje në takimet ofertuese sipas nevojës së paraqitjes
b. Angazhime në caktime të takimeve për ofrimin e shërbimeve

Për aplikim, CV dhe dokumentet mbështetëse të dërgohen në email adresën: [email protected]  deri më datën 10 Gusht 2018.

#Marketing