Monter Te Ujesjellesit Dhe Kanalizimit

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Mabetex
Adresa Rruga Aziz Abrashi nr.140 z,Industriale Prishtinë-F.Kosov
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Mabco Constructions sh p k
Aziz Abrashi nr.140 Z.Industriale

Shpallë

KONKURS

Për pranimin e - Punëtorëve për punë jashtë vendit

  • 10(dhjetë) Monter të ujësjellësit
  • 10(dhjetë) Monter të kanalizimit
Eksperiencat
  1. Të kenë diplomë (certifikatë) për profilin e cekur ose dëshmi mbi përvojën e punës në kohëzgjatje prej së paku 3-5 vite
  2. Të kenë moshën jo më e vjetër se 50-55 vjet


Të gjithë aplikuesit do të i nënshtrohen intervistimit

Konkursi mbetet i hapur shtatë (7) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit.

Kandidatët e interesuar, aplikacionet për konkurrim i marrin në Zyret e “Mabco Constructions” shpk Rruga Aziz Abrashi nr.140 z,Industriale Prishtinë-F.Kosovë çdo ditë pune prej orës 8:00-16:00

#Marketing