Zyrtar/e për Administratë dhe Financa

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Prishtinë, Kosovë
Data e skadimit 14 Apr 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Analizë Artistik / Kreativ
Kategoria Administratë
ID e punës #4981
Data e publikimit 14 Mar 2019 - 09:30
Kosovo 2.0
Adresa Prishtinë, Kosovë
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë
 • Regjistrimi i të gjitha transaksioneve bankare në softuerin e kontabilitetit në bazë të përditshme;
 • Procesimi dhe përgatitja e formave financiare me qëllim të kontrollimit të bilanceve të llogarive;
 • Përgatitja dhe mirëmbajtja e të dhënave të shitjeve të revistave, dhe shitja e revistave gjatë ngjarjeve të projektit;
 • ​Të mirëmbajë në baza mujore librat e shitjes dhe blerjes në përputhje me kërkesat e Administratës Tatimore të Kosovës​;
 • Mirëmbajtja​e arkës;
 • Krijimi i kuponave për blerje;
 • Mbajtja e të dhënave për forma të shpenzimeve në udhëtime dhe mbledhja e tyre;
 • Organizimi i të gjitha dokumenteve në bazë të dy formave të kërkuara: të bazuara në projekt dhe të Administratës Tatimore;
 • Të ndihmojë Menaxheren e Financave për të krijuar raporte financiare në bazë të rregullt;
 • ​Të zbatojë politikat dhe procedurat financiare të organizatës në të gjitha kohët​;
 • Përgatitja dhe mirëmbajtja e sistemit të brendshëm për t’u siguruar që vazhdimisht ka materiale, pajisje për zyre, pije freskuese etj;
 • Kryerja e detyrave të përgjithshme administrative;
 • ​Sigurimi që të gjitha pikat për politikat e prokurimit të pranohen dhe të dorëzohen siç parashihet me rregulloret financiare të K2.0.
Eksperiencat
 • Diplomë baqellors/masters në degët Bankë & Financa, Kontabilitet, Ekonomi apo ndonjë fushë tjetër relevante;
 • Të paktën dy vjet përvojë pune në financa (e preferueshme: në sektorin OJQ);
 • Përvojë pune me Quickbooks;
 • Aftësi të mira të gjuhës së shkruar angleze.

#Marketing