Asistente ne Dept. e Logjistikes

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 21 Jun 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #6566
Data e publikimit 24 May 2019 - 16:00
Infosoft Group
Adresa Tirane
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Detyrat dhe Përgjegjësitë

- Identifikon saktë garancitë e çdo produkti defektoz që vjen në servis.
- Kryen saktë lëvizjet e brendshme të pjesëve sipas magazinave përkatëse si në sistem, ashtu edhe fizikisht. 
- Kryen proces verbale për çdo diferencë të mallit fizik nga fatura. 
- Kryen saktë, me informacionet e domosdoshme, etiketimin e çdo pjese këmbimi (të re dhe defektoze) dhe i sistemon në magazinat përkatëse sipas ndarjeve përkatëse për çdo furnitor. 
- Përgatit dokumentacionin përkatës dhe ngarkesën për eksport të pjesëve të këmbimit. 
- Kujdeset për paketimin në mënyrë të sigurtë të produkteve për eksport dhe dhënies se informacionit të saktë mbi peshën, dimensione etj.

Eksperiencat

- Diplome Universitare. E preferueshme ne shkenca ekzakte.
- Te kete njohuri shume te mira rreth programeve baze kompjuterike (word, excel, power point etj.).
- Njohuri shume te mira te gjuhes angleze (shkrim dhe komunikim).
- Aftesi shume te mira organizative.
- E afte te perballoje ngarkese pune. Shënime Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre nëpërmjet "Apliko këtu me email" ose duke klikuar butonin "Aplikoni me email" mëposhtë. 

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale" dhe akteve nenligjore per zbatim.

#Marketing