Menaxher Hoteli

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Gjilan, Kosovë
Data e skadimit 29 Aug 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Aftësitë Administrativ Analitik Ballafaqimi me të tjerët Dëgjim Komunikim Mbështetje teknike Përgjegjshmëri Saktësi
Kategoria Menaxhim
ID e punës #7461
Data e publikimit 16 Aug 2019 - 14:30
Hotel Kristal
Adresa Gjilan
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

Në bazë të procedurave të punësimit të dispozitave ligjore të Ligjit të punës Nr. 03/L212, Statutit të ndërmarrjes, Subjekti afarsit; HOTEL KRISTAL SH.P.K, me seli në Gjilan, shpall; 

                                                                    K O N K  U R S

                                          PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIR TË PUNËS

Vendi i punës: MENAXHER HOTELI në Gjilan (Një)

Kohëzgjatja e kontratës: Sipas dispozitave ligjore në fuqi të Ligjit të punës në Republikën e Kosovës. 

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Zbatimin e rendit shtëpiak,
  • Planifikimin,udhëheqjen dhe koordinimin e tё gjitha aktiviteteve nё Hotel,
  • Zhvillimin e njё plani afatmesëm mbi aktivitetin e Subjektit.
  • Organizon procesin e mbarëvajtjeve të punëve në Hotel, kontrollon punën e të gjithë punëtorëve, jep udhëzime dhe mbikqyrë punën e tyre.
  • Së bashku me shefat e ndërrimeve bashkëpunon me qëllim të arritjes së një shërbimi kualitativ.
  • Kontrollon kualietin e mallrave dhe shërbimeve.
Eksperiencat
  • Tё jenë shtetas i Republikës sё Kosovës,Gjilan apo Rethin
  • Edëshirueshme tё kenë tё kryer njërin nga Fakultetet pёrkatёse nga sfera e Gastronomisë, Ekonomisë, apo e Menaxhmentit.
  • Tё kenё mё sё paku 1 (një) vitë pёrvojё pune nё lëmin e sferës së afarizmit.
  • Të zotërojë gjuhën Angleze. 

Dokumentet e nevojshme: CV-në,Diploma e fakultetit tё kryer, dëshmia për pёrvojёn e punës, Certifikatat e trajnimeve tё zhvilluara, rekomandimin nga një person apo ndërrmarrje publike-kredibile si dhe Certifikatën shёndetёsore me tё cilëndëshmohet gjendja shёndetёsore.Dokumentacioni i kandidatëve tё cilët nuk i plotёsojnё kushtet nuk do tё shqyrtohet. Në intervistë do të ftohen kandidatët nga lista e ngushtë.

Konkursi mbetet i hapur për aplikim 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit.

Tё gjithë Kandidatët/e e interesuar munden të dergojn Cv-n në e-mail ose të dorëzohen aplikacionet pranë zyres së recepcionit në Hotelin ‘‘Kristatl’’ Gjilan, sheshi ‘‘Rexhep Mala&Nuhi Berisha’’ pn. [email protected]

Për inf. të mëtejme mud të informoheni në numrin e tel.

                                                                                                     Personi Pergjegjes

                                                                                                          044/370-881

#Marketing