Asistente Ekonomiste

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Tirane, Shqipëri
Data e skadimit 9 Jul 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #6863
Data e publikimit 11 Jun 2019 - 09:36
duapune.com
Adresa Rruga Luigj Gurakuqi, shkalla 4, kati 2, ap.8 Tirane, Shqipëri
Emaili [email protected]
Uebfaqja https://www.duapune.com/
Rrjetet
Përshkrimi
  • Duapune.com prej më shumë se 10 vitesh ofron në tregun shqiptar Shërbime Rekrutimi dhe Kërkimi për nivele Menaxheriale për klientët e saj Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë.

    Aktualisht po rekrutojmë staf per departamentin e finances te nje kompanie qe operon ne fushen e retail dhe modes.
Detyrat dhe Përgjegjësitë

1.Të realizojë regjistrimet periodike të të gjitha faturave të çdo muaji;
2.Të kryej regjistrimin e Fletë Hyrje dhe Fletë Dalje në Magazinë;
3.Të regjistroje dokumentat e Bankës dhe Arkës si dhe të bëj ndjekjen e tyre;
4.Të pergatisë listëpagesat dhe mbajtjen e kartelave personale të punonjësve, regjistrin themeltar;
5.Të mbaje kartelat e debitorëve dhe kreditorëve dhe të çdo llogarie kontabel
6.Të mbaje gjendjen e inventarit të magazinës dhe kartelave të artikujve dhe të bëj rakordimin me kontabilitetin;
7.Të ndjeke shpenzimet e aktiviteteve dhe kartelave për çdo llogari të shpenzimeve;
8.Të ndjeke llogaritjen dhe pagesat e Detyrimeve të ( Tvsh, Tatim Fitimin, Sigurimet Shoqërore e Shëndetësore, Tap) si dhe rakordimi me Organet Tatimore;
9.Të përpiloje Listëpagesën, dhe dorëzimin e saj në Organet Tatimore;

Eksperiencat

1.Të ketë përfunduar arsimin e lartë në këtë fushë (preferohet kontabilitet-financë);
2.Të ketë eksperience pune në profile të ngjashme,(me shume se 2vjet);
3.Të zotërojë kualifikime të ndryshme profesionale;
4.Të ketë aftësi analitike dhe komunikuese;
5.Të njohë programet bazë të kontabilitetit (Alfaweb ose Financa 5, );
6.Të përdorë programet e paketës MS Office;
7. Të flasë shume mire gjuhën angleze. Shënime Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV e tyre tek[email protected] brenda dates 16 qershor 2019. 

Vetëm kandidatët që përmbushin kualifikimet e kërkuara do thërriten për një intervistë.

#Marketing