Trajner për Kameraman

Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë:

Lokacioni Mitrovice, Kosovë
Data e skadimit 28 May 2019 Jo-Aktive
Orari Orar i plotë
Kategoria Tjera
ID e punës #6255
Data e publikimit 15 May 2019 - 11:30
Diakonie Kosova
Adresa Mitrovice
Emaili [email protected]
Uebfaqja
Rrjetet
Përshkrimi

DIAKONIE KOSOVA
Youth Center / Qendra Rinore / Omladinski Centar
Str. Arta p.n. – Mitrovica
Tel: 00 381 28 535 903
Email: [email protected]   

Bazuar në nevojat e projektit: Diakonie Qendra Rinore në Mitrovicë, financuar nga Kindernothilfe (KNH)

Implementuesi i Projektit : Diakonie Kosova shpallë konkurs për këto vende të lira pune:

Detyrat dhe Përgjegjësitë
  • Ai/ Ajo do të angazhohet me kontratë sherbyese
  • Do të punoj me të rinjet e grupmoshave të ndryshme
  • Do të mbaj kurse per Kamaramann

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar nga të gjitha komunitetet në Kosoves.

Të interesuarit duhet të sjellin apo t’i dergojne ne e-mail: CV me foto (ne gjuhen Angleze), letër motivuese (ne gjuhen Angleze), dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, çertifikata trajnimi, referenca)- Aplikacionet të cilat dorëzohen pa dokumentacionin përkatës nuk do të mirren parasysh.

Afati i fundit per aplikim është deri me: 28 Maj 2019

Aplikacionet mund ti dorëzoni personalisht në adresën:

Diakonie Kosova, Mitrovica
Rr. Bislim Bajgora p.n.
Tel: 028 535 903 ose në
adresen elektronike: [email protected] nga ora 10:00 deri 16:00.

Eksperiencat
  • Diplom / certifikate te profesionit (Kameramann)
  • Njohuri te gjuhës angleze
  • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit
  • Aftesi kompjuterike
  • Të këtë përvojë pune në këtë lemi
  • Fleksibilitet në punë

#Marketing