Apliko për punësim në Shqipëri
Të dhënat e aplikantit
Kontakti
DEKLARATË
Deklaroj se:

1. Jam i vetëdijshëm dhe i mirëinformuar në lidhje me të gjitha kushtet që rrjedhin si pasojë e aplikimit tek agjensioni rekrutues “PUNSOHU.EU” SH.P.K

2. Jam i mirëinformuar në lidhje me të gjitha hapat e procesit të aplikimit që lidhet me kërkesën time për ofertë pune jashtë vendit.

3. Jam i vetëdijshëm se të gjitha të dhënat e mija personale do gëzojnë mbrojtje juridike në përputhje me Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Shqipëris.

4. Jam i bindur që kompania do marrë masa që të mos shkelet ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale duke asgjësuar kopjet e dokumenteve të ofruara (si pjesë e pakos së aplikacionit), nëse presupozohet ndonjë kompromentim.

Me këtë rast autorizoj agjensionin rekrutues “PUNSOHU.EU” SH.P.K që të aplikoi në emrin dhe llogarinë time.

Pranoi që të informohem me sms ose e-mail, nga Administrata e “PUNSOHU.EU” SH.P.K, për qdo ofertë të re pune.