Apliko për punësim në Gjermani
Të dhënat personale
Kontakti
Të dhënat mbi pozitën e punës ku aplikoni
Edukimi


Të dhënat mbi punësimin

Nëse jeni aktualisht i punësuar apo keni qenë ju lutem plotësoni fushat në vijim.

Eksperienca #1
Eksperienca #2
Eksperienca #3
DEKLARATË
Deklaroj se:

1. Jam i vetëdijshëm dhe i mirëinformuar në lidhje me të gjitha kushtet që rrjedhin si pasojë e aplikimit tek agjensioni rekrutues “PUNSOHU.EU” SH.P.K

2. Jam i mirëinformuar në lidhje me të gjitha hapat e procesit të aplikimit që lidhet me kërkesën time për ofertë pune jashtë vendit.

3. Jam i vetëdijshëm se të gjitha të dhënat e mija personale do gëzojnë mbrojtje juridike në përputhje me Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Kosovës.

4. Jam i bindur që kompania do marrë masa që të mos shkelet ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale duke asgjësuar kopjet e dokumenteve të ofruara (si pjesë e pakos së aplikacionit), nëse presupozohet ndonjë kompromentim.

5. Jam i vetëdijshëm se aplikimi online është pa pagesë mirëpo kur të vie kontrata e punës, i detyrohem kompanisë me 150€ për shpenzime administrative mbi aplikimin tim.

6. Jam i vetëdijshëm se punësimi vlen vetëm për Gjermani.

7. Jam i vetedijshëm dhe pajtohem me atë që këto të dhëna të përdoren vetëm për kontratë me punë.

8. Pranoj që PUNSOHU.EU të më informojë përmes telefonit me sms në momentin që arrin kontrata.

9. Pranoj përgjegjësinë time se në momentin që informohem në lidhje me kontratën e punës, duhet të paraqitem në administratën e PUNSOHU EU për t’a tërhekur atë.


Jam i ndërgjegjshëm dhe i informuar se kontrata e punës do jetë gati mbrenda 21 ditë pune.