Apliko Online
Apliko për punësim në Evropë
6%
Të dhënat personale
Emri
Atësia
Mbiemri
Data e lindjes
Shteti i lindjes
Vendi i lindjes
Adresa aktuale
Statusi martesor
Numri i dokumentit (ID)
Ju aplikoni nga (statusi rezident / vendi lëshues):
Vendi lëshues
Të dhënat e kontaktit
Telefoni #1
Telefoni #2
Emaili
Edukimi
Ju lutem nënvizoni nivelin tuaj më të lartë akademik:Të Dhënat Mbi Punësimin
Pozita e punës për të cilën aplikoni:

Shkruaj pozitën e punës dhe shtyp ENTER
Shteti për të cilin aplikoni:
Nëse jeni aktualisht i punësuar apo keni qenë ju lutem shtoni përvojat tuaja..
Nuk mund të shtoni më shum se 5 përvoja të punës!
Shto përvojë +
Deklaroj se:

1. Jam i vetëdijshëm dhe i mirëinformuar në lidhje me të gjitha kushtet që rrjedhin si pasojë e aplikimit tek agjencioni rekrutues ”PUNSOHU.EU “SH.P.K,

2. Jam i mirëinformuar në lidhje me të gjitha hapat e procesit të aplikimit që lidhet me kërkesën time për ofertë pune jashtë vendit.

3. Jam i vetëdijshëm se të gjitha të dhënat e mia personale do gëzojnë mbrojtje juridike në përputhje me Ligjin mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Kosovës.

4. Jam i bindur që kompania do marrë masa që të mos shkelet ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale duke asgjësuar kopjet e dokumenteve të ofruara (si pjesë e pakos së aplikacionit), nëse presupozohet ndonjë kompromentim. Me këtë rast autorizoj agjencionin rekrutues ”PUNSOHU.EU “SH.P.K, që të parashtroi kërkesen për ofertë pune.

5. Pranoi që kur të vjen oferta e punës të kontaktohem qoft me sms, qoft me thirrje direkte nga qendra e thirrjeve pran Agjencionit Rekrutues “PUNSOHU.EU” SH.P.K.